"Especialitzats en Dret Bancari i Financer".

BBS Abogados Hipoteca Multidivisa Barcelona
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Abogados Ejecución Hipotecaria

Què és una Execució Hipotecària?

Una execució hipotecària és un procediment mitjançant el qual el banc pot dur a terme una subhasta de l’immoble que garanteix un préstec hipotecari. Aquest procediment s’insta per part de banc per l’incompliment de l’deutor de les obligacions de la hipoteca.

En altres paraules, si una persona contracta una hipoteca i impagada diverses quotes, el banc iniciarà una execució hipotecària per subhastar l’immoble i recuperar els diners que se li deu.

Des del 2013, el banc pot donar per vençut anticipadament el préstec i iniciar una execució hipotecària per l’impagament de 3 o més quotes (art. 24 LCI). Això vol dir que, tot i que només haguem de 3 quotes, el banc pot exigir que se li torni TOT el capital en un sol pagament.

Reclamació extrajudicial de Deutes hipotecàries:

Si el deutor es troba amb que el banc ha iniciat l’execució, és imprescindible acudir a un despatx especialitzat per realitzar una oposició.
Amb l’oposició aconseguirem el sobreseïment de l’execució o disminuir la seva quantia. Tot dependrà de què clàusules abusives contingui el préstec hipotecari. Per exemple, si la hipoteca conté interessos de demora abusius, podrem suspendre el procediment i reduir notablement la quantitat deguda.

Quin és el termini per oposar-se a una Execució Hipotecària?

El termini és de 10 dies hàbils (no es tenen en compte dissabtes, diumenges, festius ni el mes d’agost). El còmput de s’inicia a partir de l’endemà de la notificació de l’requeriment de l’jutjat (art. 556 LEC).

Com el termini és molt breu, és molt important que es contacti tan aviat com sigui possible amb un advocat especialista en Dret Bancari perquè pugui assessorar i formular l’oposició.

BBS Advocats, experts en Execucions Hipotecàries

A BBS Advocats, despatx especialitzat en Dret bancari i financer amb més de 25 anys d’experiència, l’assessorem i acompanyem durant una execució hipotecària, per evitar-la o reduir la quantitat reclamada. No dubti en contactar amb nosaltres escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant a l’937.605.377.

news