No dubti a reclamar pels interessos abusius.

Estàs pagant una targeta o préstec personal i veus que és impossible amortitzar? Tens uns interessos tan alts que tot el que pagues únicament cobreix aquests interessos?

No ho dubtis, assessora’t a BBS ADVOCATS, experts en Dret Bancari i Financer, ja que comptem bones notícies per evitar que segueixis pagant uns interessos tan elevats de forma permanent.

Com tot procediment judicial d’especial interès, com és el relatiu a les TARGETES Resolving O PRÉSTECS A EL CONSUM, s’han dictat moltes sentències que afavoreixen el consumidor, a l’considerar que els interessos aplicats són usurers, és a dir abusius.

L’any 2015, com ja us vam exposar en un altre post, el Tribunal Suprem es va pronunciar sobre la nul·litat d’aquests tipus d’interès basant-se en el contemplat pels arts.1 i 3 de la Llei de Repressió de la Usura. I, molt resumidament, el que va dir va ser el següent: “El recurrent considera que el crèdit revolving que li va ser concedit per Banc Sygma entra dins la previsió del primer incís de l’ art.1 de la Llei de Repressió de la Usura en tant que estableix un interès notablement superior a l’normal de els diners i manifestament desproporcionat en relació amb les circumstàncies de el cas. La Sala considera que la sentència recorreguda infringeix l’ art.1 de la Llei de Repressió de la Usura ja que l’operació de crèdit litigiosa ha de considerar-usuraria, ja que concorren els dos requisits legals esmentats “.

Ara, també s’espera que novament es pronunciï el Tribunal Suprem, amb caràcter urgent, el que serà interessant per poder confirmar les anteriors resolucions.