clausula suelo bbs abogados

Reclamació i assessorament per advocats experts en clàusula sòl.

clausula-suelo-bbs-acláusula suelo bbs abogadosbogados-p
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Afectats per Clàusula Sòl, per Empreses Autònoms i Particulars

Què són les clàusules sòl?

La clàusula sòl és una clàusula contractual inserida en multitud de préstecs hipotecaris que fixa un mínim a pagar en les quotes de la hipoteca, encara que l’índex a la qual estigui vinculada (per exemple, l’Euribor) sigui inferior. Per tant, sempre es pagarà aquest interès.

Abans i durant la crisi, moltes de les hipoteques variables que es concedien tenien aquesta clàusula sòl, el valor normalment no baixava de el 3%. En conseqüència, quan l’euríbor (l’índex de referència més utilitzat) va començar a baixar, a molts hipotecats es va aplicar un tipus mínim que els feia pagar més diners de què haguessin abonat si no existís aquest límit, sense poder beneficiar-se de la caiguda de tal índex.

Per què són nul·les les clàusules sòl?

La gran majoria de les clàusules sòl van ser incorporades a l’préstec hipotecari amb falta de transparència per part de les entitats bancàries, ja que en molts casos no es van explicar quines eren les conseqüències de tenir aquesta clàusula en la hipoteca.

El 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va establir la nul·litat de les clàusules sòl per falta de transparència. Més endavant, el 21 de desembre de 2016 va ser el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui va confirmar la nul·litat de la clàusula sòl, establint que la devolució dels interessos pagats de més en virtut d’aquesta clàusula hauria de computar-se des de l’inici de l’préstec, juntament amb els interessos legals. Així mateix, el Tribunal Suprem va establir en la Sentència de 4 de juliol de 2017que, si s’estimava la demanda sobre clàusules sòl, s’havia de condemnar el banc a el pagament de les costes processals, a l’provocar que el consumidor hagués de acudir als tribunals.

Clàusula Sòl d'Empreses i Autònoms

La major preocupació a l’hora de reclamar la nul·litat de la clàusula sòl és la de condició de el prestador doncs, en principi, només amb la condició de consumidor és d’aplicació la Llei de Consumidors i Usuaris.

No obstant això, la nova jurisprudència de Tribunal Suprem ha obert la porta a les empreses i autònoms a reclamar la nul·litat la clàusula sòl, encara que el préstec s’hagi realitzat amb fins professionals o comercials. Aquesta nova doctrina es fonamenta en el fet que la Llei de condicions generals de la contractació – que també regula l’abusivitat de les clàusules contractuals – preveu la seva aplicació així mateix per a les persones jurídiques, ja que, segons l’exposició de motius de l’esmentada llei, hi ha igualment situacions d’abús quan els contractes es signen entre empreses. En aquest sentit ja s’ha pronunciat el Suprem en la seva sentència de 25 de març de 2019 i en la sentència de 11 de març de 2020 les audiències provincials, com la de Girona en la seva sentència de 19 de juliol de 2019; i multitud de jutjats de primera instància.

Clàusula Sòl de particulars

En el cas dels particulars, la nul·litat de les clàusules sòl ve avalada pel Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGCU) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 i per tota la jurisprudència esmentada quan hem exposat les raons de nul·litat de la clàusula sòl.

Segons aquesta Llei, són consumidors o usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Aquest concepte de consumidor procedeix de la Directiva 93/2013 de la Unió Europea, la qual regula les clàusules abusives.

Què passa si he arribat a un acord amb el banc? Els Acords de Rebaixa.

En BBS Advocats portem anys litigant sobre aquesta qüestió. La nostra posició és clara: aquests acords signats són nuls de ple dret. La gran majoria de les vegades no es tracta d’un acord negociat entre el banc i el consumidor, sinó que els acords són imposats pel banc sense que el consumidor tingui la possibilitat real d’influir en el seu contingut. A més, els consumidors no van ser informats sobre renúncia econòmica que suposava aquest acord.

Actualment, s’ha elevat una qüestió prejudicial a Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de manera que estem a l’espera que es pronunciï sobre aquesta qüestió i acabi amb tots els interrogants.

Com saber si la meva hipoteca té una clàusula sòl?

Un dubte molt freqüent dels clients que acudeixen al nostre despatx és si la seva hipoteca conté una clàusula sòl. No és una pregunta estranya, ja que la veritat és que no és senzill identificar una clàusula sòl en un préstec hipotecari. És per això que recomanem als possibles afectats posar-se en contacte amb nosaltres per poder avaluar la seva situació.

No obstant això, hi ha alguns trucs que poden facilitar una clàusula terra.

  1. Revisar les escriptures de préstec, concretament la clàusula tercera bis. Les expressions que se solen utilitzar per incorporar una clàusula sòl són “Límit mínim de l’tipus interès aplicable del (…)%” o “El tipus de l’interès meritat pel present préstec no podrà ser inferior a l'(…)%
  2. Revisar el rebut de la hipoteca, i comprovar si l’interès que li estan aplicant és superior a l’últim valor de l’Euribor (o l’índex a què estiga subscrita la hipoteca) més el diferencial pactat. Si el seu interès és superior a el 3%, segurament la seva hipoteca tingui una clàusula sòl o estigui referenciada a l’IRPH (una altra clàusula abusiva)

Passos per reclamar una clàusula Sòl

  • En primer lloc, vam concertar una primera visita gratuïta amb el client per revisar la documentació i així poder avaluar el cas. És molt important que en aquesta primera reunió portin l’escriptura de préstec hipotecari (no la de compravenda) i, en la mesura del possible, el quadre d’amortització i d’interessos. Si no sap com aconseguir-ho, pot posar-se en contacte amb nosaltres i li explicarem com.
  • En segon lloc, és molt important realitzar un càlcul econòmic del perjudici derivat de la clàusula sòl, no només perquè el client conegui el menyscabament sofert, sinó perquè serà necessari aportar amb la demanda.
  • A BBS Advocats, portem anys col·laborant amb una experta en economia matemàtica que s’encarrega d’elaborar-lo.
  • En tercer lloc, aconsellem fer una reclamació extrajudicial a l’entitat bancària, per poder arribar a un acord que beneficiï al nostre client i així s’estalviï acudir als tribunals.
  • Si la reclamació extrajudicial no prospera, vam iniciar un procediment judicial, és a dir, interposem una demanda contra el banc per aconseguir que es declari la nul·litat de la clàusula sòl i que es retornin a el client les quantitats pagades de més des de la subscripció de l’préstec, els interessos legals i les costes processals.

BBS Advocats, experts en clàusula sòl

En BBS Advocats atenem totes les seves consultes i li oferim un assessorament integral i individualitzat per aconseguir eliminar la clàusula sòl i recuperar tots els seus diners, sigui un particular, un autònom o una empresa. Així mateix, també ens encarreguem d’assessorar en el cas que la clàusula sòl vingui incorporada amb altres clàusules (IRPH, interès de demora, comissions indegudes, despeses d’hipoteca, etc.). Per això, pot contactar amb nosaltres escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760 53 77.