BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Reclamar indemnització per clientela Contracte d´Agència.

Comparte el artículo

L’agent que ha aportat nous clients o incrementat les operacions amb la clientela existent pot reclamar la indemnització per clientela.

A l’article d’avui, us resoldrem els dubtes més freqüents respecte a la possibilitat de l’agent de reclamar la indemnització per clientela derivada d’un contracte d’Agència.

En què consisteix el contracte d’agència?

Consisteix que una persona (física o jurídica), denominada agent, s’obliga davant d’una altra de manera continuada o estable a promoure o concloure actes o operacions de comerç per compte agent, com a intermediari independent. (art. 1 Llei sobre contracte d’agència).

L’agent té dret a cobrar una indemnització quan finalitza el contracte?

Depenent de les circumstàncies i de la durada del contracte (determinada o indefinida), l’agent pot tenir dret a una indemnització per clientela ia una indemnització per danys i perjudicis. Aquestes indemnitzacions NO són incompatibles, només s’han de complir els requisits legals.

En què consisteix la indemnització per clientela?

Es tracta d’una indemnització que té com a finalitat compensar l’agent que hagués aportat nous clients a l’empresari o incrementat les operacions amb la clientela existent. Està regulada al art. 28 de la Llei del Contracte d’Agència.

Quins són els requisits per tenir dret a la indemnització per clientela?

Abans de tot, cal tenir en compte que no és rellevant que el contracte sigui per temps determinat o indefinit.

L’important és poder demostrar que l’agent ha aportat nous clients o ha incrementat les operacions amb els existents, i que la seva activitat pugui continuar produint avantatges substancials a l’empresari.

D’altra banda, hi ha una sèrie de supòsits en què NO es tindrà dret a la indemnització per clientela, contemplats a l’art. 30 de la Llei del Contracte d’Agència:

a) Quan l’empresari hagi extingit el contracte per causa d’incompliment de les obligacions legalment o contractualment establertes a càrrec de l’agent.

b) Quan l’agent hagi denunciat el contracte, llevat que la denúncia tingués com a causa circumstàncies imputables a l’empresari, o es fundés a l’edat, la invalidesa o la malaltia de l’agent i no se li pugui exigir raonablement la continuïtat de les seves activitats.

c) Quan, amb el consentiment de l’empresari, l’agent hagués cedit a un tercer els drets i les obligacions de què era titular en virtut del contracte d’agència.

Quin és l’import de la indemnització per clientela?

No hi ha cap criteri per fixar l’import, però la suma ha de resultar equitativament procedent per l’existència de pactes de limitació de competència, per les comissions que perdi o per les altres circumstàncies que hi concorrin. En definitiva, dependrà del cas concret.

El que sí que existeix és un límit de limport. En particular, la indemnització no podrà excedir l’import mitjà anual de les remuneracions percebudes per l’agent durant els darrers cinc anys o, durant tot el període de durada del contracte, si aquest és inferior.

>

Indemnització per danys i perjudicius.

A part de la indemnització per clientela, l’agent pot tenir dret a cobrar una indemnització per danys i perjudicis, regulada al art 29.

Està prevista per a casos en què l’empresari denunciï unilateralment el contracte d’agència de durada indefinida. El seu objectiu és la compensació pels danys i perjudicis que, si escau, l’extinció anticipada hagi causat l’agent.

Els casos en què NO es tindrà dret a cobrar aquesta indemnització són els mateixos que a la indemnització per clientela.

BBS Advocats, us podem ajudar a reclamar la indemnització per clientela.

Des de BBS< /strong> Advocats us podem ajudar a reclamar la indemnització per clientela derivada del Contracte d’Agència, tant extrajudicial com judicialment. No dubti en contactar amb nosaltres omplint el formulari d’enviament bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al telèfon 93 760 53 77 | 619 255 875.