BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Los herederos pueden demandar la nulidad de un contrato bancario
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Els hereus poden demanar la nul·litat d’un contracte bancari d’inversió o de clàusules d’una hipoteca heretada.

Comparte el artículo

Un hereu pot reclamar per un contracte celebrat pel seu familiar mort? Sí. Els hereus poden sol·licitar la nul·litat d’un contracte bancari d’inversió o reclamar per una hipoteca heretada.

Aquesta pregunta que pot semblar simple. Però no ho és. Ha tingut un tractament jurisprudencial dispar. Ja que depenent del tipus de contracte, de vegades es considerava que només podia demanar la persona que contractava, i no els seus hereus. Així, cal dir en primer lloc que SÍ. Els hereus poden sol·licitar la nul·litat d‟un contracte bancari d‟inversió, o reclamar per les clàusules abusives d’una hipoteca heretada.

Es pot demanar la nul·litat de contractes subscrits pel causant.

Es poden demanar, ja siguin contractes de compravenda, o també contractes bancaris d’inversió. O fins i tot també es poden reclamar per hipoteques heretades, que continguin clàusules abusives (una clàusula sòl, per exemple).

Quan una persona mor, tots els drets i les obligacions passen als hereus. Els hereus adquireixen els drets que tenia la persona morta. Per tant, poden interposar demanda i sol·licitar la nul·litat d’un contracte.

Per exemple, la Sentència del Tribunal Suprem, de 5 de novembre de 2012 (Recurs núm. 2124/2009), estableix que: “Els hereus defensen els drets, no ja del causant, sinó els propis, que han heretat –transmissió mortis causa– del causant. Més concretament, una anul·lació d’un negoci jurídic per inexistència (cas, si es prova, de simulació absoluta) que havia fet el causant, pot ser objecte d’acció de nul·litat pels hereus. I una segona conclusió: no cal, en absolut, que aquest hereu sigui, a més, legitimari del causant; el legitimari, que el Codi civil anomena impròpiament «hereu forçós» (…).

Nul·litat de les clàusules abusives d’una hipoteca.

Es pot reclamar, per tant, la nul·litat de productes bancaris complexos. Així per exemple ho estima l’Audiència Provincial de Zamora, Sentència 255/2017, de 13 de novembre del 2017, segons la qual, es va anul·lar un contracte d’adquisició de participacions preferents contractat per una persona que va morir, mentre que la demanda es va interposar per el seu hereu (en aquest cas un nebot).

Nul·litat de Contracte Bancari de Participacions Preferents..

Si, en canvi, el que s’ha heretat és una hipoteca, encara hi ha menys dubtes. És una nul·litat absoluta i de ple dret. Els hereus poden demanar igualment les clàusules abusives que pogués contenir aquesta hipoteca (Clàusula Sòl, Hipoteca Multidivisa, interessos de demora o despeses d’hipoteca, clàusules abusives en general, Hipoteca Inversa, etc…). Requisits per poder interposar demanda judicial.

Requisits per poder interposar demanda judicial.

Això sí, en tots els casos, es tracti d’un producte d’inversió complex, o de clàusules hipotecàries, s’ha d’acreditar fefaentment la condició d’hereu aportant la documentació que sigui procedent:

  • Testament.
  • Certificat de darreres voluntats.
  • Escriptura d’acceptació d’herència (no és obligatori, però aportar-la en cas que s’hagi fet).
  • DNI de l’hereu o hereus.
  • Còpia dels contractes.

No dubteu a contactar amb nosaltres a través del nostre formulari web, escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 93.760.53.77

Los herederos pueden demandar la nulidad de un contrato bancario