BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Qué es la Responsabilidad Hipotecaria
Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Què és la Responsabilitat Hipotecària?

Comparte el artículo

La Responsabilitat Hipotecària és un element de gran importància a les hipoteques, que sol ser desconegut pels clients.

La Responsabilitat Hipotecària és una de les grans desconegudes en relació amb els préstecs hipotecaris, tot i ser un element de vital importància. Per això, en aquest article us expliquem què és la responsabilitat hipotecària, i quins efectes té per al deutor hipotecari.

Com és configura la Responsabilitat Hipotecària?

La Responsabilitat Hipotecària és configura amb la suma dels conceptes garantits a través de la hipoteca:

  • El capital o import del préstec concedit.
  • El muntant total de la suma dels interessos, tant ordinaris com de demora, calculats sobre el capital concedit.
  • Costas judicials y gastos de ejecución.

Normalment, la responsabilitat hipotecària es calcula afegint, a l’import del préstec hipotecari, un percentatge que escull cada banc, que sol oscil·lar entre el 30%-50% del principal del préstec.

La Responsabilitat Hipotecària és el màxim que pagarà el deutor? Limita la responsabilitat?

La resposta és no.

La responsabilitat hipotecària no té nedar a veure amb la responsabilitat real del deutor ni amb la del fiador, que és la mateixa que la del deutor.

D’acord amb l’art. 1911 del Codi Civil, la responsabilitat del deutor hipotecari és universal i il·limitada. Per tant, respon del deute amb tots els béns, presents i futurs, independentment de l’import del deute, sense límit.

Per tant, la responsabilitat hipotecària no limita les responsabilitats del deutor.

Aleshores, Què és la Responsabilitat Hipotecària?

La Responsabilitat Hipotecària és limport de deute màxim del que respon limmoble, en cas duna execució hipotecària.

També limita la responsabilitat d’un possible tercer que no va ser present en el moment en què es va constituir la hipoteca.

Per exemple, si hi ha un impagament d’una hipoteca, el deutor hauria de pagar el capital pendent, més els interessos, més despeses de demora i altres despeses. Però si l’habitatge hipotecat el compra un tercer, aquest podria pagar el màxim de responsabilitat hipotecària i alliberar-lo. També podria permetre una possible execució, responent fins al màxim de la responsabilitat hipotecària. A més, si tot i així no se salda el deute, de la diferència s’haurà de fer càrrec el deutor, mai aquest tercer.

En definitiva, la Responsabilitat Hipotecària és un instrument de protecció i informació a tercers i del creditor. Si no existís, el creditor no podria exigir els interessos ordinaris (llevat d’un màxim de dos anys fixats per llei), els interessos de demora, o les costes, sinó tan sols el capital.

En què afecta l’import fixat de Responsabilitat Hipotecària al deutor?

L’import de la Responsabilitat Hipotecària afecta directament l’interès del deutor, principalment en dos moments:

En primer lloc, en constituir-se la hipoteca, ja que el seu import es fa servir com a base per calcular les despeses d’hipoteca. És a dir, els aranzels notarials, registrals, així com l’impost sobre actes jurídics documentats. Consegüentment, té efecte directe en el cost de l’operació.

En segon lloc, és important a l’hora d’executar-se la hipoteca (subhasta). En aquest sentit, tenint en compte els elevats interessos de demora inclosos a la majoria d’hipoteques, sumat que és el mateix banc qui determina unilateralment el saldo a causa del procediment d’execució, la fixació d’una elevada responsabilitat hipotecària facilita que el banc acabi cobrant aquests elevats imports si el preu de venda de l’immoble a la subhasta ho permet.

Evidentment, això suposa un greu perjudici per al deutor, ja que es redueix el sobrant lliure de l’execució que podria rebre ell o els creditors de càrregues posteriors.

BBS Advocats, despatx de Barcelona especialitzat en execucions hipotecàries.

Tal com hem vist, la responsabilitat hipotecària és una clàusula inclosa en tots els préstecs hipotecaris de vital importància. Tot i això, sol escapar de l’atenció de la majoria dels clients, pensant que és un mer aspecte formal.

Des de BBS Advocats, despatx especialitzat en Dret Bancari , us podem ajudar en tot allò relacionat amb la vostra hipoteca. A més, com a especialistes en execucions hipotecàries, podem aconsellar-vos perquè el banc no iniciï un procediment d’execució, o assessorar-vos durant el propi procediment per obtenir el resultat més beneficiós per a vostè. No dubti en contactar amb nosaltres escrivint-nos a bbsabogados@bbsabogados.com o trucant al 937605377.

Qué es la Responsabilidad Hipotecaria