BBS Abogados | Rambla Catalunya 79 2º 2ª – 08007 Barcelona |  Tel. 937 605 377 |

Fetch Tweets: Could not authenticate you. Code: 32

Cancel·lar deutes amb Hisenda Llei Segona Oportunitat

Comparte el artículo

Els deutes públics es poden exonerar amb la Llei de Segona Oportunitat.

La Llei de Segona Oportunitat per a particulars i autònoms ha estat modificada per l’ Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Concursal (TRLC)sembla que prive a els concursats de veure exonerats els seus deutes públics.  No obstant això, en aquest article veurem que els jutges es decanten per cancel·lar els deutes amb hisenda sobre la base de la Llei de Segona Oportunitat, així com els altres deutes públics.

Vies de cancel·lació dels deutes i exoneració del deute públic.

Abans de tot, hem de recordar que hi ha dues vies de cancel·lació de deutes a la Llei de Segona Oportunitat:

  • L’exoneració directa s’obté sempre que s’hagi intentat un acord extrajudicial de pagaments i s’hagin abonat els crèdits contra la massa (posteriors a la declaració de concurs) i els privilegiats. En aquest cas, els crèdits ordinaris i subordinats s’exoneraven, inclusivament per tant el crèdit públic ordinari i subordinat. Sobre aquesta qüestió no hi havia cap dubte.
  • La exoneració diferida té lloc quan el deutor no pot pagar els deutes anteriors, és a dir, crèdits contra la massa i privilegiats, i comporta la proposta d’un pla de pagament a cinc anys per abonar-los. La resta de crèdits –ordinaris i subordinats– en principi s’extingien en aquest mateix moment. No obstant això, aquí sorgien dos dubtes:
    • Si el crèdit públic privilegiat i contra la massa podia incloure’s al pla de pagaments, doncs l’article 178.6 bis semblava impedir-ho. li>
    • Si el crèdit públic ordinari i subordinat podia ser cancel·lat immediatament, perquè de la redacció de l’art. 178 bis 5 LC es desprenia que no era possible.

Així les coses, l’ Tribunal Suprem va aclarir aquesta qüestió sobre l’exoneració diferida i el crèdit públic mitjançant la  Sentència de 2 de juliol de 2019, núm. 381/2019, concloent:

  • Que el crèdit públic contra la massa i el privilegiat es pot incloure en el pla de pagaments que proposi el deutor.
  • A la vegada, que el crèdit públic qualificat d’ordinari i el subordinat quedava exonerat de forma immediata.

Reforma de la Llei Concursal

Com ja hem exposat al principi, sembla que aquesta reforma modifica el règim previst per als crèdits públics.

Concretament, l’article 491.1 del TRLC exclou de l’exoneració el crèdit públic.

  • A la EXONERACIÓ DIRECTA, malgrat que el deutor hagi satisfet els crèdits contra la massa i privilegiats, l’exoneració no arribarà als crèdits de dret públic, i s’hauran d’abonar per tant, els crèdits públics ordinaris i subordinats. És molt sorprenent aquesta reforma, ja que la cancel·lació del crèdit públic a l’exoneració directa no era una qüestió gens discutida, estant més que clar que es podia exonerar.
  • A la < strong>EXONERACIÓ DIFERIDA, el deutor que ostenti crèdits públics haurà de sol·licitar forçosament l’ajornament a l’administració pública competent. Per tant no es poden incloure al pla de pagaments.

En altres paraules,  segons el tenor literal de la nova normativa, tots els crèdits públics, queden a l’arbitri de l’administració, no del jutge. D’aquesta manera: